Samisk ungdom og rusbruk

Alkohol

Publicerad 23 apr 2013

Ungdomstiden kjennetegnes som en periode hvor eksperimentering og bruk av rusmidler finner sted. Blant samisk ungdom er alkohol det vanligste rusmidlet. Flere norske ungdomsundersøkelser der rusbruk blant samisk ungdom inngår viser at unge samer i Norge ikke skiller seg fra øvrig norsk ungdom når det gjelder alkoholbruk.

De norske studiene Ung i Nord (UIN) og  Oppfølgningsstudien (OS) viser både at samisk ungdom og unge voksne drikker mindre enn ikke-samisk jevnaldrende ungdom. Dette gjaldt for alle de mål for alkohol bruk som ble anvendt. I undersøkelsen Ungdom, Helse Atferd (UHA) fant man ingen forskjell blant 13-16-årig samisk og norsk ungdom når det gjaldt månedlig alkohol bruk, beruselses frekvens eller gjennomsnittlig debut alder for øl, vin og sprit.

Andelen total avholdne var høyere blant samisk enn ikke-samisk ungdom i Nord-Norge både i UIN og OS. Det samme fant man for foreldre generasjon i UIN og OS, men kun blant fedrene i UHA. Total avholden fra alkohol hang ofte sammen med læstadiansk bakgrunn eller det å være personlig kristen hos samisk ungdom.

 


Ungdomsundersøkelser i Sapmi (Norge), Prosjektleder Dr. med Siv Kvernmo. b) Langsgående studie.

 

Alkoholen i det offentliga

Selv om samisk ungdom drikker mindre, så nyter de oftere alkohol på offentlige arenaer (UIN), dvs. at drikkingen er mer synlig for “allmennheten”. Selv om samisk ungdom drakk mindre, så oppga de oftere at foreldre eller venner var bekymret for drikkingen deres (OS). Dette kan skyldes det finnes mer “restriktive normer” mot alkoholbruk i den samiske kulturen. Læstadianismen er kjent for en sterk “anti-alkohol” norm, og er utbredt blant mange samer og samiske lokal samfunn. En annen årsak til mindre drikking blant samisk ungdom, er at det i foreldre generasjonen anvendes mindre alkohol (kun ikke signifikante forskjeller for mødrene i UHA), og foreldre fungerer som rollemodeller for sine barn. Samisk ungdom bosatt i Norge (UIN; OS) som i stor grad oppga å være “assimilert” (pronorske verdier) inn i det norske samfunnet drakk mer og oftere alkohol sammenlignet med mer “tradisjonell” samisk ungdom. Kulturen hadde en annen beskyttende effekt ved at samisk ungdom med sterk samisk identitet i mindre grad var “binge drikkere” (dvs. drakk ≥ 5 flere drinker ved siste drikke situasjon) sammenlignet med ungdom med samisk bakgrunn med svakere samisk identitet.

 

Anna Rita Spein,
forsker, Senter for samisk helseforskning SSHF

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint