Esipuhe 

Pohjoismaiden ministerineuvoston Vision 2030 mukaan Pohjoismaista tulee maailman integroiduin, vihrein, kilpailukykyisin ja sosiaalisesti kestävin alue vuoteen 2030 mennessä. Visio kuvastaa YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita, joiden yhtenä perusperiaatteena on, ettei ketään jätetä ulkopuolelle. Vammaisten henkilöiden mahdollisuus elää itsenäisesti ja osallistua yhteiskuntaan edellyttää muun muassa, että vammaisilla henkilöillä on käytössään erilaisia yhteiskunnan palveluja ja tukea. Se on vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 19 artiklassa vahvistettu ihmisoikeus.
Pohjoismainen hyvinvointikeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL )Suomessa ovat vuoden 2021 aikana toteuttaneet yhteisen projektin henkilökohtaisesta budjetista yksilöllisen tuen mallina. Monissa Pohjoismaissa on uudistettu vammaisille tarjottavia palveluita ja tukimuotoja. Näin on pyritty parantamaan yksilöiden itsemääräämisoikeutta ja yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa niihin tukimuotoihin ja palveluihin, joihin hänellä on oikeus. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa henkilökohtaiseen apuun ja yksilöllisiin suunnitelmiin liittyvät toimet sekä erilaiset valinnanvapausuudistukset, joilla pyritään antamaan yksilöille vapaus itse valita palveluiden toteuttaja. Yksi ratkaisumalli on tukitoimiin käytettävä henkilökohtainen budjetti. Tämä suoramaksuksi (direct payment) kutsuttu järjestelmä on käytössä joissakin maissa.
Pohjoismainen hyvinvointikeskus ja THL ovat selvittäneet, miten yksilöllisen tuen kuten henkilökohtaisen budjetin toimintamalleilla voidaan vahvistaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja erityisesti oikeutta itsenäiseen elämään ja osallisuuteen yhteisössä koskevan artiklan 19 toteutumista. Projektissa on kartoitettu olemassa olevia malleja ja niistä saatuja kokemuksia. Projekti on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajakauden 2021 ohjelmaan liittyvää toimintaa. Kartoitus muodostaa pohjan Suomessa tehtävälle tulevalle uudistukselle. Tämän raportin pääkirjoittajana toimii vanhempi neuvonantaja Lars Lindberg Pohjoismaisesta hyvinvointikeskuksesta, ja mukana on myös erikoistutkija Stina Sjöblom THL:stä. Pohjoismainen hyvinvointikeskus ja THL haluavat kiittää tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka ovat osallistuneet hankkeen työpajoihin ja vastanneet kysymyksiin.
Eva Franzén
Johtaja
Pohjoismainen hyvinvointikeskus
Mikko Peltola
Yksikönpäällikkö, tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos