Pohjoismainen kognition ja synnynnäisen kuurosokeuden verkosto

Kuurosokeiden henkilöiden kognitiivisia kykyjä on vaikea arvioida. Ilmaisuja voi olla vaikea tulkita, varsinkin syntymästään kuurosokeiden lasten kohdalla varhaisessa vaiheessa. Kognitioverkoston toiminnan tavoitteena on parantaa ammattilaisten kykyä ymmärtää, tarkkailla, kuvailla ja arvioida kuurosokeiden henkilöiden kognitiivisia kykyjä.

Vuonna 2008 perustetussa Kognitioverkostossa käsitellään kognitiota suhteessa synnynnäiseen kuurosokeuteen. Verkostossa keskitytään syntymästään saakka kuurosokeisiin henkilöihin, mutta myös sellaisiin, jotka ovat kuurosokeutuneet aikuisina ja joiden kognitiiviset kyvyt ovat mahdollisesti heikentyneet. Työvälineet ja analyysimallit puuttuvat suurelta osin molemmissa tapauksissa.

Verkoston päätarkoituksena on lisätä ammatillista osaamista kognitiivisen kehityksen ymmärtämiseksi ja kognition tunnistamiseksi ja jotta nähtäisiin suhde oppimiseen ja jokapäiväiseen toimintaan syntymästään kuurosokeilla henkilöillä.

Enemmän tietoa taktiilisesta kognitiosta

Koska taktiilinen modaliteetti on äärimmäisen tärkeää kuurosokeuden kannalta, verkosto on pyrkinyt lisäämään tietoa kehon taktiilisesta kognitiosta. Se on myös pyrkinyt kehittämään menetelmiä ja ohjeita, joita voidaan soveltaa optimaalisissa ympäristöissä, ja sisällyttänyt niihin myös tietoa kuurosokeiden kommunikoinnista.

Verkosto koostuu pedagogeista ja psykologeista, jotka työskentelevät kliinisesti kuurosokeuden parissa tai tutkivat sitä. Jotkut verkoston jäsenet ovat sidoksissa yliopistoihin ja tekevät tutkimustyötä ja yhteistyötä muiden alan ammattilaisten kanssa. Osa jäsenistä taas on käytännön työtä tekeviä lääkäreitä ja ammatinharjoittajia sekä arvioinnissa ja interventiosuunnittelussa mukana olevia psykologeja, pedagogisia asiantuntijoita ja ohjaajia.

Arviointityökalujen kehittäminen

Koska synnynnäisesti kuurosokeat muodostavat moninaisen, pienen ja heterogeenisen ryhmän, yhteistyöstä ja tiedon jakamisesta pohjoismaisella ja kansainvälisellä tasolla on suurta hyötyä.

Kognitiiviset viiveet ovat yleisiä syntymästään kuurosokeilla henkilöillä. Sovinnaiset kognitiiviset arviointityökalut, joita käytetään näkö- ja kuuloaisteiltaan normaaleille henkilöille, eivät välttämättä sovellu kuurosokeille. Siksi verkosto on kehittänyt työkaluja kognitiota arvioiville henkilöille. Verkosto julkaisi vuonna 2020 kirjan nimeltä Revealing hidden potentials – Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness.

 

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: