Rahapeliongelmia esiintyy useammin alkoholin riskikäyttäjillä

Rahapeli, Alkoholi

Robert Edgren, Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö
Julkaistu 15 kesä 2016

Rahapeliongelma on yhteydessä alkoholin riskikäyttöön etenkin miehillä ja naisten kohdalla korostuu yhteys tupakoinnin ja rahapelaamisen välillä, selviää Robert Edgrenin ja kumppaneiden tutkimuksesta suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten rahapelaamisesta.

Nuoret ja nuoret aikuiset ovat riskiryhmä rahapeliongelman ja päihteiden käytön kehittymisen suhteen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että nuorena alkanut rahapelaaminen on yhteydessä myöhempään rahapeliongelmaan. Nykytiedon mukaan päihteiden käyttö ja rahapelaaminen kulkevat usein käsi kädessä ja myös mielenterveyden ongelmat ovat yhteydessä rahapeliongelmaan. Nykykäsityksen mukaan miehet ja naiset eroavat toisistaan taipumuksissaan rahapelaamisen ja päihteiden käytön suhteen.

Ennaltaehkäisyn ja hoidon kannalta on olennaisen tärkeää voida tunnistaa ikä- ja sukupuolikohtaisia rahapelaamisen riskiryhmiä. Nordic Studies on Alcohol and Drugs -lehdessä julkaistu tutkimus laajensi ymmärrystämme aiheesta; tutkimuksessa selvitettiin sukupuolikohtaisesti sitä, miten alkoholin riskikäyttö, tupakointi ja yksinäisyys ovat yhteydessä rahapeliongelmaan suomalaisilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, kuinka yleistä rahapeliongelma, alkoholin riskikäyttö, tupakointi ja ongelmallinen tietokonepelaaminen ovat miehillä ja naisilla ikäryhmissä 15–17, 18–21, 22–25 ja 26–28.

 

Ennaltaehkäisyn ja hoidon kannalta on olennaisen tärkeää voida tunnistaa ikä- ja sukupuolikohtaisia rahapelaamisen riskiryhmiä

 

Mitkä riskitekijät ovat yhteydessä ongelmalliseen rahapelaamiseen?

Alkoholin riskikäyttö on yhteydessä rahapeliongelmaan erityisesti miehillä. Miesten osalta alkoholin riskikäyttö lähes kolminkertaisti todennäköisyyden rahapeliongelmalle. Tupakointi on puolestaan yhteydessä rahapeliongelmaan erityisesti naisilla, sillä naisten päivittäinen tai satunnainen tupakointi noin nelinkertaisti todennäköisyyden rahapeliongelmalle. On syytä huomioida kuitenkin, että nämä sukupuolierot ovat vain viitteellisiä, eivätkä tilastollisesti merkitseviä. Aikaisemmat tutkimukset huomioon ottaen on kuitenkin hyvin mahdollista, että tupakointi liittyy rahapeliongelmaan erityisesti naisilla. Myös yksinäisyys oli yhteydessä rahapeliongelmaan molemmilla sukupuolilla, joskin tämä yhteys oli vahvempi naisten kohdalla. 

Miten riskikäyttäytyminen eroaa eri ikäryhmissä? 

Rahapeliongelma oli yleisempää miehillä kaikissa ikäryhmissä. Miehillä korkeimmat esiintyvyysluvut olivat 15–17 ja 26–28 vuotiaiden ikäryhmissä, joissa molemmissa ikäryhmissä noin 16 % oli pelannut rahapelejä ongelmallisella tasolla viimeisen vuoden aikana. Naisilla korkein esiintyvyys oli 15–17 ja 18–21 vuotiaiden ikäryhmissä (noin 6 %). Rahapeliongelmasta kärsivien suuri määrä alaikäisten joukossa selittyy todennäköisesti sillä, että aineisto on kerätty vuosien 2011 ja 2012 aikana, jolloin nykyisen rahapelaamisen 18-vuoden ikärajan käyttöönotto oli vielä keskeneräinen.

Alkoholin riskikäyttö oli yleisempää miehillä kuin naisilla. Miesten alkoholin riskikäytön huippu oli 26–28 vuotiailla (54 %) kun taas naisilla alkoholin riskikäyttö oli yleisintä 18–21 vuotiailla (35 %). Miehillä satunnainen tai päivittäinen tupakointi oli yleisintä 26–28 vuotiailla (noin 53 %), kun taas naisilla tupakoinnin yleisyys oli samanlaista kaikissa täysikäisten ikäryhmissä (noin 42 %). Tupakoinnin suhteen ei ollut havaittavissa sukupuolieroja.

 

Naisten rahapeliongelmaan näyttäisi liittyvän tylsyyden ja yksinäisyyden lieventämiseen sekä keinoihin hallita stressiä

 

Suuressa määrin tietokonepelejä pelaavat henkilöt olivat enimmäkseen alaikäisiä poikia, joista noin 6 % pelasi tietokonepelejä keskimäärin 5 tuntia tai enemmän päivässä. Iän myötä tietokonepelaaminen näytti vähenevän sekä miehillä että naisilla.

Mistä tutkimustulokset kertovat?

Eroavaisuudet sukupuolten välillä rahapeliongelman riskitekijöiden suhteen saattavat selittyä kulttuurisilla normeilla päihteiden käytön ja rahapelaamisen suhteen sekä eriävillä syillä rahapelaamisen takana. Naisten rahapeliongelmaan näyttäisi liittyvän tylsyyden ja yksinäisyyden lieventämiseen sekä keinoihin hallita stressiä. Miehillä puolestaan rahapeliongelma usein liittyy tarpeeseen voittaa rahaa tai voittaa takaisin jo menetettyä rahaa. Ilmeisenä liittyvänä tekijänä, on jatkossa yksinäisyyttä tarvetta tarkastella ongelmallisen rahapelaamisen yhteydessä. Sen avulla voi olla mahdollista tunnistaa riskialttiit henkilöt, sekä kehittää hoitoa että ehkäiseviä malleja.

Erot naisten ja miesten välisessä alkoholin käytössä voivat selittyä sukupuolikohtaisilla normeilla ja kulttuurisilla tekijöillä. Sosiaaliset normit saattavat suojata naisia rahapeliongelmalta. Sosiaalinen ympäristö on yhteydessä rahapeliongelman kehittymiseen molemmilla sukupuolilla, mutta eri tavoin. Onkin viitteitä siitä, että miesten riskikäyttäytyminen lisääntyy täysi-ikäisyyden jälkeen, kun taas naisten riskikäyttäytyminen vähenee.

Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että alkoholin ja tupakan osalta ikärajojen valvonta on tehokkaampaa kuin rahapelaamisen osalta. Rahapelien osalta Suomessa on varsin ainutlaatuinen tilanne, sillä rahapelien saatavuus on huomattavasti suurempi verrattuna muihin pohjoismaihin. Suomessa rahapeliautomaatteja löytyy muun muassa kaupoista, huoltoasemilta ja ravintoloista ja kioskeista, kun taas Ruotsissa automaatteja on ainoastaan ravintoloissa.

 

 

Artikkelin ovat tarkastaneet Anne H. Salonen ja Sari Castrén (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos; Helsingin yliopisto).

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint