References

Askheim  O P, Bengtsson H & Bjelke, BR.  (2014)  Personal assistance in a Scandinavian context: similarities, differences and developmental traits. Scandinavian Journal of Disability Research, 16(S1), 3–18.
Björkman  J, Fjaestad B & Alexius  S. (2014) Alla dessa marknader. Riksbankens jubileumsfond. Downloaded from: https://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/2014-15_alla_dessa_marknader.pdf
Brennan  C., Traustadóttir R, Rice  J. & Anderberg  P. (2018) ”Being Number One is the Biggest Obstacle”. Nordisk välfärdsforskningNordic Welfare Research 3 (01), 18–32. Downloaded from: https://www.idunn.no/nordisk_valfardsforskning/2018/01/being_number_one_is_the_biggest_obstacle_
Brennan C & Traustadóttir. (2020) Implementing Article 19 of the CRPD in Nordic Welfare States: The Culture of Welfare and the CRPD. I:  Kakoullis EJ  &  Johnson K (eds.), Recognising Human Rights in Different Cultural Contexts, Palgrave/Macmillan.
Kastberg G. (2016) Vad vet vi om kundvalssystem? Sveriges Kommuner och Regioner. Downloaded from: https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7164-596-8.pdf?issuusl=ignore
Liukko E. (2016) Henkilökohtainen budjetti – katsaus käytäntöihin ja kokemuksiin. Personal budget – an overview of practices and experiences. An overview by the Finnish Insitute for Health and Welfare for the Finnish Ministry of Social Affairs and Health, not published.
NOU 2016:17 (2016) På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Downloaded from: https://www.regjeringen.no/contentassets/b0baf226586543ada7c530b4482678b8/no/pdfs/nou201620160017000dddpdfs.pdf
NOU 2020: 13 (2020) Private aktører i velferdsstaten — Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester. Downloaded from: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-13/id2788017/?ch=4
Pettersson A. (2015)  Out and about in the welfare state: the right to transport in everyday life for people with disabilities in Swedish, Danish and Norwegian law. Umeå University. Downloaded from: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A802039&dswid=7663
Pike, B., O'Nolan  G., & Farragher L. (2016)  Individualised budgeting for social care services for people with a disability: International approaches and evidence on financial sustainability. Dublin: Health Research Board. Downloaded from: https://www.hrb.ie/fileadmin/publications_files/Individualised_budgeting_for_social_care_2016.pdf
Riksrevisionen (2011) Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning (RiR 2011:17). Downloaded from: https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2011/samordning-av-stod-till-barn-och-unga-med-funktionsnedsattning.html
Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior. (2021) Tryggande av delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom funktionshinderservicen. Rapport från delaktighetsgruppen. Downloaded from: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162676/STM_2021_4_R.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Socialstyrelsen (2016) Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedel. Downloaded from: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2016-12-20.pdf
Socialstyrelsen (2017)  Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning. Kunskapsstöd om samordnad information, gemensam planeringsprocess och praktiskt stöd. Downloaded from: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2017-10-31.pdf
Proposition 1993/94:218. Psykiskt stördas villkor. Downloaded from: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/psykiskt-stordas-villkor_GH03218
SOU 2014:23. Rätt information på rätt plats i rätt tid. Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg. Downloaded from: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2014/04/sou-201423/
SOU 2020:46 (2020). En gemensam angelägenhet. Report from the Equality Commission. Downloaded from: https://www.regeringen.se/4a23ec/contentassets/a60a4b64403e466fb7af8ab30a2399e2/sou-2020_46_vol-1_webb.pdf
Statens medicinsk-etiska råd (2014) Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter. Downloaded from: https://www.smer.se/wp-content/uploads/2015/01/Smer-2014_1-WEBB1.pdf
von Granitz H, Sonnander K, Reine I & Winblad U. (2021). Do personal assistance activities promote participation in society for persons with disabilities in Sweden? A five-year longitudinal study. Disability and Rehabilitation.  Downloaded from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2021.1897691?fbclid=IwAR1daE4McTS9Rv-LOjXC9e15co7uz-rTssp2isTZ3BAjF3XficLZRqJOQEE
Urbas A,  Mineur T, Arvidsson J & Tideman M (2015) Valfrihetssystem inom primärvården och personer med intellektuell funktionsnedsättning – en kunskapsöversikt. Nordiskt Administrativt Tidskrift nr. 2/2015, 18–36
The Swedish Agency for Health and Care Services Analysis (2020). Nordic survey on social services: En förstudie om vägar framåt. PM 2020:1. Downloaded from: https://www.vardanalys.se/rapporter/nordisk-socialtjanstundersokning/