Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Resultatet av kartläggningen bör styra dels var den nyanlända placeras – i relation till lokala arbetsmarknadsbehov, dels planeringen av kompletterande utbildning. Detta sker nu i allt högre grad i de nordiska länderna.

I Sverige styrs dock placeringen ofta av de nyanlända själva p.g.a. lagen om eget boende, EBO. Sverige har just börjat använda ett digitalt verktyg för ”self-assessment” på de vanligaste flyktingspråken (www.jobskills.se).

Norge har två olika system, ett för kvotflyktingar och ett annat för asylsökande, SESAM, som kritiserats för bristande kvalitet. Norge planerar därför att lansera ett liknande verktyg som Sverige. De nya digitala verktygen har inte utvärderats ännu – överlag saknas studier om effekter av tidig kartläggning.

En utmaning är att nå ut med informationen till asylsökande om att verktygen finns, en annan är att använda resultaten för att planera fortsatt utbildning och praktik samt att kommunicera resultaten till arbetsgivare med kompetensbehov.

En aspekt som saknas i de digitala verktygen är möjligheten att individanpassa kartläggningen och tydligare utgå från individuella behov hos de asylsökande – och göra kartläggningen mer interaktiv.

Det danska systemet med individuella kartläggningsintervjuer av asylsökande, en nationell hotline för rådgivning om kartläggningsmetoden samt ett digitalt system för att överföra kartläggningsresultat mellan myndigheter (LetAsyl) framstår som ambitiöst men har inte effektutvärderats ännu.

I Finland har systemet nyligen setts över och ett nytt arbetssätt för tidig kartläggning, kompetensmatchning och obetald on-the-job-learning kommer att införas under 2018.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.