Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Regional Medicinsk Riktlinje (RMR) om hedersrelaterat våld och förtryck

Negativ social kontroll

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen tagit fram en RMR för tand-, hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen.

Teori och kunskap

RMR:en har tagits fram i samråd med andra representanter inom tand-, hälso- och sjukvården, till exempel förlossning, mödrahälsovård, kvinnoklinik, barnmorskemottagning, vulvamottagning, barnskyddsteam, Central barnhälsovård, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Drottning Silvia barn och ungdomssjukhus, Ungdomsmottagning, Habilitering & Hälsa, flyktingmedicinsk mottagning och folktandvård. RMR:en gäller från oktober 2019.

 

Målgrupp

RMR finns dels som kunskapsstöd för tand-, hälso- och sjukvårdspersonal i den direkta vården, dels som stöd för beslutsfattare och politiker

Förväntat resultat

Syftet med RMR om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap är att standardisera och förbättra tand-, hälso- och sjukvårdens rutiner. Målet med det är att personer som riskerar att utsättas, utsätts eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska identifieras och erbjudas information, skydd, stöd och behandling.

Beskrivning av insatsen

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) har förödande konsekvenser: att tvingas anpassa sig till familjens normer och värderingar som är kopplade till heder, skam, sexualitet, kön, makt och sociala relationer har en negativ inverkan på den drabbades psykiska och fysiska hälsa, både på kort och på lång sikt. Det kan handla om direkta fysiska skador av våld och övergrepp men också psykosomatiska symptom såsom huvudvärk, smärta i magen eller i andra delar av kroppen. Det kan även ge psykiska och sociala konsekvenser som kan yttra sig på flera olika sätt beroende på person och situation. Det kan till exempel leda till sänkt självkänsla, rädsla, depression, sömn- och ätstörningar, koncentrationssvårigheter, ångest, självskadebeteende, skuld- och skamkänslor samt isolering från andra.

Tand-, hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma erfarenhet av våld så att personer som utsatts för HRV får adekvat skydd, stöd och behandling. Den som är utsatt för HRV är inte alltid medveten om att hen är utsatt för något brottsligt. Att ställa rutinmässiga frågor om våld är ett sätt att uppmärksamma våld så att personen tidigt kan erbjudas skydd, stöd och behandling.

Kompetenser

VKV har ett uppdrag att utbilda alla anställda inom tand-, hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen om våld. Basutbildningen är obligatorisk för all personal, medan metodutbildningen är för de som ska börja ställa rutinmässiga frågor om våld. Både bas- och metodutbildningen omfattar vardera tre timmar, är kostnadsfria och erbjuds i dagsläget digitalt med anledning av Covid 19.

Basutbildningen tar upp fakta om våld och våldets hälsokonsekvenser, inklusive kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck både vad gäller barn och vuxna. Exempel på innehåll är:

  • Varför fråga om våld inom tand-, hälso- och sjukvård.
  • Vad är våld?
  • Våldets hälsokonsekvenser för barn och vuxna.
  • Vem utsätts?
  • Vem utsätter?
  • Varför är det svårt att lämna en relation där våld förekommer?
  • Orosanmälan till socialtjänst gällande barn som far illa.

Metodutbildningen innefattar att all hälso- och sjukvårdspersonal som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar ska ställa rutinmässiga frågor om våld i mötet med patienter. I metodutbildningen utbildas personal i hur man ställer rutinmässiga frågor om våld, bemötande, dokumentation och om anmälningsplikt till socialtjänsten vid oro för minderåriga barn. För att anmäla sig till en metodutbildning måste man ha gått en basutbildning först.

Dokumentation

Lokalt anpassade rutiner utifrån RMR ska finnas i varje verksamhet. Verksamhetschefen inom   tand-, hälso- och sjukvården ansvarar för att ledningssystemet innehåller de processer och lokala rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs och rekommenderas i denna RMR.

Forskning/utvärdering

VKV ska initiera och bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten. Det sker i samarbete med andra aktörer: verksamheter inom tand-, hälso- och sjukvård, polis samt socialtjänst.

VKV ska förmedla forskningsresultat inom området till tand-, hälso- och sjukvårdspersonal. Kunskapen ska presenteras på ett sådant sätt att den kan användas i det dagliga arbetet.

Genväg till forskning är VKV:s forskningsbaserade faktablad och presenteras på VKV:s hemsida. I genväg till forskning presenteras lättfattliga översikter inom områden som har direkt relevans för tand-, hälso- och sjukvårdspersonal, som till exempel Genväg om Hedersrelaterat våld och förtryck.

VKV har även samlat utvärderingar om olika utvecklingsprojekt på hemsidan. Bland annat Nu har vi kommit över tröskelnen utvärdering av ett projekt med vårdcentraler, rehabmottagningar och bedömningsteam som under 2013 – 2015 rutinmässigt ställde frågor om våld till patienter.

Deltagarens syn

I VKV:s bas- och metodutbildning inkluderas aktuella RMR som rör området våld. Efter varje utbildningstillfälle får deltagarna svara på en utvärdering om utbildningen.

Uppföljning av insatsen

RMR revideras var annat år. Lokala rutiner följs upp av VKV tillsammans med tand-, hälso- och sjukvårdens respektive ledningssystem.

Läs mer

RMR – regionala medicinska riktlinjer

Våld i nära relationer

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: