Nordiskt samarbete om integration och inkludering

IOP Kompis Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

23 sep 2019

Tillväxt Kvinna är ett projekt där man genom tvärsektoriell samverkan mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och lokala idéburna organisationer skapar förutsättningar och utvecklar strukturer som möjliggör att utrikes födda kvinnor utanför arbetsmarknaden kommer in i arbete.

Målgrupp
Nyanlända eller långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor, 25-64 år.

Syfte
Att främja utrikesfödda kvinnors ökade möjligheter till ett livslångt arbetsliv och ökat livsutrymme. Att kvinnor får ta del av insatser på likvärdiga villkor som män.

Beskrivning
Projektet vill bryta processen där kvinnorna systematiskt deltar i olika offentligt finansierade insatser under en längre tid utan att få ett lönearbete. Projektformen idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samarbetsform mellan idéburna organisationer och offentlig verksamhet. Parter som ingår är Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen tillsammans med de idéburna organisationerna Hela Människan, Studieförbundet Bilda och Botkyrka folkhögskola.

Samverkansinsatser är utbildning, nätverksbyggande, psykosocialt stöd och förbättrad hälsa, uppsökande och motiverande insatser och matchning till arbete. Exempel på aktiviteter är mentorskap ”kvinna leder kvinna”, nätverksträffar med arbetsgivare, språkstärkande aktiviteter, hälsofrämjande teman, utbildning (folkhögskola) med inriktning handel, arbetsträning med handledning.

De tre idéburna organisationerna står för den största delen av insatserna. Arbetsförmedlingen ansvarar för att anvisa deltagare till verksamheterna och Botkyrka kommun ansvarar för samordning samt aktiviteter med fokus arbetsgivare/företag. Civilsamhällets organisationer har en tradition av att bygga insatser och program utifrån perspektiv som fångar in många fler aspekter i en individs liv än vad det offentliga kan göra.

Det gör att våra organisationer har kraftfulla verktyg att arbeta med akuta insatser och långsiktigt förändringsarbete. Förmågan och kapaciteten att erbjuda nätverk utanför det professionella arbets- och studieliv är ett mervärde som är specifikt för civilsamhällets
organisationer. Detta är väsentligt för samarbetet.

Förväntat resultat
• Ett hållbart nätverk av arbetsgivare som ska erbjuda ingångar till arbetslivet för utrikesfödda kvinnor i Botkyrka kommun
• Ett nätverk bestående av kvinnliga mentorer som själva har genomgått en etableringsprocess på svensk arbetsmarknad och som har vilja att stödja nya kvinnor
• Ökad och fördjupad samverkan mellan parterna
• Ökat livsutrymme och egenmakt inom målgruppen

Utvärdering
Lärande utvärdering sker genom fokusintervjuer av kvinnorna som deltar. En uppföljning gjordes vid starten hösten 2018, ytterligare uppföljning kommer att göras kontinuerligt. IOP Kvinna Botkyrka ingår även i projektet Tillväxt kvinna Botkyrka med finansiering från Tillväxtverket. Lärande utvärdering sker under projekttiden samt vid avslut av projektet hösten 2020.

Mer information

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.