Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Integreringsmottak – Raskere integrering

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

15 Jun 2017

Målgruppen i integreringsmottakene er personer i asylmottak som nylig har fått oppholdstillatelse, men som ikke er bosatt, samt asylsøkere fra grupper som har høy sannsynlighet for å få innvilget en søknad om beskyttelse.

Som oppfølging av Integreringsmeldingen, (Meld. St. 30 2015-2016), har Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet gitt IMDi, UDI og Kompetanse Norge i oppdrag å etablere integreringsmottak og utvikle elektronisk verktøy for kompetansekartlegging og påfølgende karriereveiledning i asylmottak.

Bakgrunnen var den store tilstrømningen av flyktninger høsten 2015, og en bekymring for at mange asylsøkere ville få lang, passiv ventetid i mottak. Kommunene har også i mange år hatt en bekymring knyttet til at de som får opphold i for liten grad har blitt kartlagt. Statistisk sentralbyrå har fått dårlige opplysninger om utdanningsbakgrunn, og Norge har manglet god statistikk på flyktningers utdanningsbakgrunn.

Samarbeid

Gjennom 2016 ble det etablert fem integreringsmottak i ulike deler av landet. Beboere skal utvikle grunnleggende ferdigheter i norsk, og få innsikt i norsk samfunnsliv og arbeidsliv slik at de raskt kan gå over i arbeid eller utdanning. Arbeidet med integreringstiltak har krevd omfattende samarbeid med UDI, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kompetanse Norge.

IMDi har fått i oppdrag å sikre en koordinert innsats i arbeidet, og leder det tverretatlige programstyret. IMDi skal sørge for at beboerne i integreringsmottakene får tilbud om fulltids program som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering. Programmet består av tilbud i regi av mottaket, kommunesektoren, NAV, offentlig karrieresenter, frivilligheten og næringslivet.

Utdannings- og karrierevalg

Kompetansekartlegging og karriereveiledning på integreringsmottak skal sikre at beboernes kompetanse blir kartlagt på et tidlig tidspunkt, og dermed bidra til gode utdannings- og karrierevalg. Det ble i 2016 utviklet et elektronisk kartleggingsverktøy for at asylsøkere selv skal kunne registrere kompetansen sin på integreringsmottaket. IMDi får gode tilbakemedlinger på kartleggingsverktøyet som er på 14 språk, inklusive norsk. Tidsperiode for programmet er fra oktober 2016 til

Förväntat resultat

At flere flyktninger kommer raskere i arbeid, redusere passiv ventetid i mottak.

Information och länkar

Les mer på regjeringen.no

Les mer på udi.no

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.