Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

27 okt 2017

Flyktning- og innvandrertjenestens mandat er å jobbe med bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger bosatt i Lørenskog. Da Lørenskog er en mangfoldig kommune, med en innvandrerandel på 27 %, har flyktning- og innvandrertjenesten også ansvar for ulike prosjekter og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i kommunen

Flyktning- og innvandrertjenesten jobber bredt men samtidig individuelt. Tjenesten ønsker å ha et tiltaksapparat som favner de ulike behovene i den mangfoldinge gruppen det jobbes med og samtidig ha mulighet til å følge hver deltaker opp tett, individuelt og målrettet. Flyktning- og innvandrertjenesten har derfor mange ulike tiltak og prosjekter både i forhold til kvalifisering mot jobb og utdannelse og for å bidra til integrering og tilknytning til lokalsamfunnet. Prosjektene og tiltakene organiseres og drives i tett samarbeid med frivillige organisasjoner som Røde Kors, Frivilligsentralen, Norsk Folkehjelp, Rotary og Den norske kirke.

Praksisnettverket

Lørenskog kommune har lenge brukt arbeidstrening i bedrift som en mulighet til å kvalifisere til arbeid og som en inngang til arbeidslivet. Siden 2008 har flyktning- og innvandrertjenesten jobbet systematisk med å etablere et tett og varig samarbeid med private og offentlige virksomheter. Dette har resultert i et nettverk av praksisplasser og faste samarbeidsavtaler om praksis med Lørenskog kommune og flere andre bedrifter. Samarbeidsavtalen fornyes annenhvert år og legger grunnlaget for felles retningslinjer i forhold til deltakers oppgaver på arbeidsplassen, oppfølging fra flyktning- og innvandrertjenesten og opplæring av deltakere.

Fadderordning

Helt fra samarbeidsavtalens begynnelse har nødvendigheten av å ha en fadder tilgjengelig for deltaker blitt fremhevet som et viktig kriterie for å lykkes og for å få til gode kvalifiseringsløp. Fadder er en fast kontaktperson på arbeidsplassen som gir innføring i konkrete arbeidsoppgaver og er samtidig et bindeledd mellom bedrift, deltaker og ansatt i flyktning- og innvandrertjenesten. Før oppstart får fadder tilbud om opplæring og det arrangeres årlige faddersamlinger som tilrettelegger for erfaringsutveksling mellom fadderne i ulike virksomheter og bransjer.

«Kjenn din samarbeidspartner»

I tillegg til fadderordning på arbeidsplassen har flyktning- og innvandrertjenesten også fokus på å tilrettelegge for tett samarbeid som er tilpasset den enkelte bedriftens behov. Dette gjøres gjennom å ha gode interne rutiner for bruk av praksisnettverket, karriereveiledning/kartlegging av deltakere og tett dialog med bedriften/bransjen.

Flyktning- og innvandrertjenesten har siden 2011 brukt en modell for oppfølging av deltakere i praksis, kalt modell for trinnvis innlæring. Hovedhensikten med modellen er å sikre at praksisperiodene blir målrettede, strukturerte og at det er mulig å måle utvikling og progresjon. Modellen er delt inn i tre faser. I første fase starter deltaker med enkle, konkrete og praktiske arbeidsoppgaver. I fase to og tre utvides arbeidsfelt og ansvarsområde parallellt med at deltaker opplever mestring og utvikling. Modell for trinnvis innlæring er det metodiske utgangspunktet for utvikling av følgende verktøy:

– Bransjerettede opplæringsplaner
– Loggbok for deltakere i praksis
– Praksishåndbok

Disse verktøyene er utarbeidet i tett samarbeid med faddere og arbeidsgivere i Lørenskog kommune. Opplæringsplanene er utviklet innen områdene: barnehage, pleie, renhold, butikk og kjøkken/kantine. Alle opplæringsplanene har lik struktur og oppbygningen, uavhengig av bransje. Loggboken er deltakers eget verktøy. Den tilrettelegger for egenrefleksjon og bevisstgjøring rundt egen prosess.

Information och länkar

Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune

Les mer om Jobbsjansen

Resultater

Flyktning- og innvandrertjenesten kan vise til gode resultater i kvalifiseringsarbeidet. Tallene nedenfor er gjengir rapportering til IMDi på hvem som har fått jobb eller har startet på utdannelse etter fullført program. Jobbsjansen hadde i 2016 beste resultatoppnåelse i Norge.

Introduksjonsprogrammet: 2014: 59%, 2015: 62%, 2016: 60%
Jobbsjansen: 2014: 71%, 2015: 75%, 2016: 76%

Tilbakemeldingene fra arbeidsgivere og samarbeidspartnere er at flyktning- og innvandrertjenesten følger opp både deltaker og arbeidsgiver tett og godt. Målrettet bruk av arbeidspraksis i kombinasjon med gode metodiske verktøy gjør at både deltaker og arbeidsgiver ivaretas. Samtidig gir bruken av opplæringsplaner en struktur og forutsigbarhet som tilrettelegger for læring og mestring.

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.