English page Verkkosivu suomeksi

Så arbetar länderna i Norden

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

De nordiska länderna och självstyrande områdena har valt att arbeta med inkludering av, och delaktighet för personer med funktionsnedsättning på liknande men ändå skilda sätt. Det strategiska arbetet för ökad delaktighet och ett samhälle för alla, anknyter på olika sätt till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet inom området är så likt att det går att dra paralleller mellan länderna och områdena men så olikt att det också går att få nya infallsvinklar.

Danmarks flagga DANMARK

Nationell strategi eller handlingsplan:
Paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer:
Danske Handicaporganisationer
Funktionshindersorganisationernas nationella samråd/samarbete med regeringen: Det Centrale Handicapråd.
Rådet är rådgivande till regeringen, Folketinget och andra kring frågor som berör funktionshindersområdet. Det är ett forum för dialog mellan centrala aktörer som exempel funktionshindersorganisationer, myndigheter, kommunförbund på området. Rådet har ett sekretariat.
Mer information om Det Centrale Handicapråd: 


Finlands flagga FINLAND

Nationell strategi eller handlingsplan: , Merja Heikkonen vid VANE,  
Paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer: Vammaisfoorumi ry (Handikappforum rt)
Funktionshindersorganisationernas nationella samråd/samarbete med regeringen: VANE, Det riksomfattande handikapprådet, har i uppgift att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och samarbetet mellan handikapporganisationerna och myndigheterna. Medlemmarna kommer från funktionshindersorganisationer, myndigheter, kommunförbund och privat sektor. Rådet har ett sekretariat i anslutning till Social- och hälsovårdsministeriet.
Mer information om VANE


Färöarnas flagga FÄRÖARNA

Nationell strategi eller handlingsplan: Färöarna har ännu ingen strategi för funktionshindersområdet men det har tagits fram handikappolitiska mål. Socialministeriet har en viktig roll i utvecklingen av funktionshindersområdet, bland annat i det tvärsektoriella samarbetet. Respektive departement har ansvar för funktionshindersperspektivet i politiken för sina områden.
och Súsanna Nordendal,
Paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer: Meginfelag teirra, ið bera brek i Føroyum, MBF  (English)
Funktionshindersorganisationernas nationella samråd/samarbete med regeringen: Det Centrale Handicapråd, Radid fyri brekad


Grönlands flagga GRÖNLAND

Nationell strategi eller handlingsplan: Grönland har ännu ingen strategi eller handlingsplan för funktionshinderpolitik. Dock nämns funktionshinderområdet särskilt i Koalitionsaftalen 2014-2018, och alla fyra kommuner har sin egen funktionshinderspolitik.

Paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer: Grönland har ingen paraplyorganisation men det finns ett antal landstäckande förbund. Kalaallit Nunaanni Innarluutillit Piginnaanikitsut Kattuffiat, KNIPK, är en landstäckande förening för personer med olika typer av funktionsnedsättning, men det finns flera.
Lista på patientföreningar (danska)


Islands flagga ISLAND

Nationell strategi eller handlingsplan:
Paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer:Öryrkjabandalag Íslands, ÖBI, (engelska) och Throskahjálp (engelska)
Funktionshindersorganisationernas nationella samråd/samarbete med regeringen: Organisationerna är delaktiga i enskilda projekt och uppdrag.


Norges flagga NORGE

Nationell strategi eller handlingsplan: Norge har valt att ha flera strategier inom mer specifika områden, istället för en samlad handlingsplan, här redovisas den mest nyligen beslutade.

Paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon , FFO, och Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, SAFO.
Funktionshindersorganisationernas nationella samråd/samarbete med regeringen: Det finns ett avtalsbundet samarbete som bygger på att samråd ska ske på flera nivåer med funktionshindersorganisationerna.Organisationerna ska ges möjlighet att ha samråd med politiska ledningen, tjänstemän på saksdepartement samt i utredningar, arbetsgrupper, hearings och specifika projekt som rör personer med funktionsnedsättning.


Sveriges flagga SVERIGE

Nationell strategi eller handlingsplan: Paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer: Handikappförbunden, HSO,  och Federationen Lika Unika.
Funktionshindersorganisationernas samråd/samarbete med regeringen: Funktionshindersdelegationen. Ett statsråd är ordförande för delegationen, medlemmar är representanter från funktionshindersorganisationerna. Tjänstemän från andra departement medverkar på mötena.


Ålands flagga ÅLAND

Nationell strategi eller handlingsplan:
Paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer: Ålands handikappförbund
Funktionshindersorganisationernas nationella samråd/samarbete med regeringen: Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland 
Rådet består av representanter för handikapporganisationer, Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ålands kommunförbund och Mariehamns stad.

Senast uppdaterad

2017-04-21

Nyckelord

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet