English page Verkkosivu suomeksi

Handlingsplan funktionshindersområdet

 • Funktionshinder

Inkludering i samhället av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Samarbetet baseras på de nordiska ländernas samt Färöarnas, Grönlands och Ålands gemensamma värderingar om demokrati, rättsstat och jämlikhet.

Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik, MR-S, antog en handlingsplan för nordiskt funktionshinderssamarbete i december 2014. Handlingsplanen utvecklades under det isländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet utifrån ett förslag från Nordens välfärdscenter och med inspel från Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är grundläggande för denna handlingsplan.

Handlingsplanen innehåller aktiviteter som riktar sig till andra ministerråd än social- och hälsopolitik, såsom ministerråden för jämställdhet, arbetsliv och utbildnings- och forskningspolitik.

Aktiviteter som gäller andra politikområden än social- och hälsopolitik har, före MR-S godkännande, förankrats i relevanta ministerråd genom deras sekretariat och ämbetsmannakommittéer.

Handlingsplanen har tre fokusområden och tre aktiviteter under varje. Aktiviteterna är av olika karaktär.

 

Fokusområde: Mänskliga rättigheter

Expertnätverk för implementering av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 • Nordens välfärdscenter koordinerar nätverket vars medlemmar utsetts av de nordiska regeringarna.
 • Nätverkets första möte ägde rum 18 november 2015 och träffas årligen under handlingsplanens tre år. Vid det första mötet förtydligades syftet och sättet att arbeta under de kommande åren.
 • 2016 års möte genomfördes i Köpenhamn den 1 november i anslutning till ett möte för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Om expertnätverket

Expertgruppens medlemmar

Konferens om implementering av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 •  Nordens välfärdscenter ansvarar för genomförandet av en årlig konferens.

Mer information om konferensen 2015 finns här

Mer information om konferensen 2016 finns här

Utbildning om rättigheter och funktionshinder

 • Utbildnings- och forskningssektorn ansvarar för aktiviteten som utvecklas i samarbete med Nordens välfärdscenter. Ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning har utsett sakkunniga kontaktpersoner. Kontaktpersonerna kommer att samarbeta med Nordens Välfärdscenter vid senare punkt under handlingsplanens giltighetstid.
 • Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder har diskuterat med Nordic Network of Disability research, NNDR, om möjliga former för eventuella samarbeten. ÄK-U finansierade Forum för högre utbildning, funktionshinder och mänskliga rättigheter som genomfördes i juni 2016. Myndigheten för delaktighet (Sverige) och Nordens välfärdscenter kommer att genomföra en liknande aktivitet 16-18 oktober 2017.

Mer information om forumet finns här

Rapport: Nordic cooperation on higher education and research on disabilities and human rights

Mer information om forumet som genomförs 2017 kommer inom kort.

Fokusområde: Mångfald

Integrering av funktionshindersperspektiv och ökad tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet

 • Sekretariatet för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder koordinerar projektet där ett system för inventering och uppföljning av tillgänglighet vid Nordiska ministerrådets sekretariat ska utformas. Funktionshindersperspektivet ska stärkas i relevanta delar av nordisk politik och verksamhet. En nollmätningsrapport och en uppföljningsrapport har producerats. Ytterligare en uppföljning görs i mars 2017.

Information om projektet finns här liksom möjlighet att ladda ner rapporterna

Kartläggning av diskriminering och könsrelaterat våld mot kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning

 • Nordens välfärdscenter koordinerar en expertgrupp, deras två möten och ansvarar för produktion av rapport om ämnet. Rapporten publicerades i juni 2016 och inkluderar rekommendationer till ämbetsmannakommittéerna för social- och hälsopolitik och jämställdhet samt samarbetsministrarnas expertgrupp för hållbar utveckling.

Här kan du ladda ner rapporten och få mer information om projektet

Arbetsgrupp om nordiskt samarbete för universell utformning och tillgänglighet

 • Nordens välfärdscenter koordinerar en expertgrupp, deras två möten och ansvarar för produktion av rapport om ämnet inklusive en beskrivning av mervärdet av nordiskt samarbete. Rapporten inkluderar rekommendationer till ämbetsmannakommittéerna för social- och hälsopolitik och jämställdhet samt samarbetsministrarnas expertgrupp för hållbar utveckling.

Mer information om projektet finns här

Fokusområde: Fri rörlighet

Stärkt funktionshindersperspektiv hos de aktörer och de strukturer som har ansvar för nordiskt gränshinderarbetet

 • Sekretariatet för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder ansvarar för att arrangera årliga möten med relevanta aktörer för temat.

Mer information om projektet Fri Rörlighet och funktionshinder finns här

Studie om personer med funktionsnedsättning och rörlighet på den nordiska arbetsmarknaden

 • Ämbetsmannakommittén för arbetsliv har finansierat två expertseminarium om arbetsliv och funktionshinder inom ramen av handlingsplanen. Ett som genomfördes 19 maj 2016 och ett annat genomförs den 19 april i Oslo.

Rapport från seminariet i Helsingfors på norska

Rapport från seminariet i Helsingfors på engelska

Mer information om seminariet i april kommer inom kort.

Studie om utbildning, mobilitet och funktionshinder

 • Nordiska ministerrådets Ämbetsmannakommitté för utbildning och forskning (ÄK-U) har utsett nationella kontaktpersoner som utvecklat projektidén tillsammans med Nordens välfärdscenter. På inrådan av kontaktpersonerna beslutade ÄK-U att finansiera ett nordiskt projekt om studentmobilitet och funktionshinder. Verksamheten Universell vid NTNU i Norge utförde projektet som pågick 1 oktober 2015 till och med september 2016.

Rapporten finns för nedladdning här

Mer information om projektet finns här


Kontakt

Maria MontefuscoMaria Montefusco
Projektledare
+46 8 545 536 13
+46 76 1992807
E-post:

Senast uppdaterad

2017-04-21

Nyckelord

 • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet