English page Verkkosivu suomeksi

Sjukfrånvaro och genus

 • Alkohol och narkotika
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Det finns ett behov av att ta reda på mer om hur sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinnor och män och på kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser. Nordens välfärdscenter har arbetat med detta uppdrag av Nordiska ministerrådet och gjort en kartläggning.

Studien ger en jämförande översikt över hur politiken på området ser ut i de olika nordiska länderna. Ett syfte är att underlätta för länderna att kunna göra erfarenhetsutbyten om effekterna av politiken. Nordens välfärdscenter arbetar också för att underlätta för länderna så att de kan skapa fler samarbeten inom området sjukskrivning, psykisk ohälsa och kön.

Arbetsliv och psykisk ohälsa

Studien ger oss mer kunskap om de samband som finns mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro i Norden. Den visar hur skillnader i sjukskrivning, på grund av psykisk ohälsa, ser ut i de olika länderna. Vidare kan man ta del av hur sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinnor och män och på kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser.

Nordiska ministerrådet är särskilt intresserat av att få kunskap om hur den psykiska ohälsan påverkas av kvinnors och mäns deltagande i arbetslivet och hur socialförsäkringssystemen är utformade i de olika länderna. Projektet riktar in sig på lätt till medelsvår psykisk ohälsa, som gett individer ersättning från sjukförsäkring.


Exempel på frågor som studien lyfter:

 • Socialförsäkringarnas utformning

 • Kvinno- och mansdominerade yrken och strukturer på arbetsmarknaden

 • Arbetsgivarens ansvar

 • Deltidsarbete och heltidsarbete

 • Familjeförhållanden; förekomsten av sjukfrånvaro f��re och efter familjebildning, förhållanden för ensamstående föräldrar samt fördelning av uttag av föräldrapenningförmåner

 • Förslag på framtida forskning

 

Kontakt

Lidija Kolouh-Söderlund
+46 (0)7 600 02542
 

Anna Gärdegård
+46 70 265 56 52

Senast uppdaterad

2017-03-30

Nyckelord

 • Alkohol och narkotika
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet