English page Verkkosivu suomeksi

Bryt tabut

  • Funktionshinder

Nordisk konferens om sexuella rättigheter och dubbel utsatthet hos personer med funktionsnedsättning.

Presentationer från konferensen hittar du här!

Datum och tid: måndagen den 11 september klockan 8.30-17.30 (den 12:e september, klockan 9-15, fortsätter konferensen med fokus på förhållanden i Färöarna).

Kostnad: Evenemanget är gratis (deltagare står själva för rese- och hotellkostnader).

Plats: Nordens hus i Tórshavn, Färöarna.

Syfte: lyfta temat som omges av ett starkt tabu, sprida resultaten från projektet om våld och funktionshinder, dela erfarenheter om två aspekter av ett tema som är en utmaning i hela Norden.

Målgrupp: ministerier, myndigheter, intresseorganisationer, akademiker från hela Norden

Anmälan: Varje deltagare gör en separat anmälan (se menyn till höger) och hotellbokning, det gäller även för personliga assistenter.

Personer med funktionsnedsättning ses ofta som personer utan sexualitet, sexuella behov och rättigheter. Detta hindrar många från att ha sunda relationer som stärker självbilden och bidrar till självförverkligande. Samma stereotypa uppfattningar och negativa attityder som hindrar personer med funktionsnedsättning från att ha sunda relationer, gör att de många övergrepp som denna grupp utsätts för, förbises. Särskilt kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är utsatta för utnyttjande, våld och andra övergrepp som kan kopplas till både genus- och funktionshindersaspekter.

Alla länder i Norden har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 6 i konventionen handlar om kvinnors och flickor rätt till delaktighet, sexuella och reproduktiva rättigheter. I konventionens övervakningskommitté har formulerat en kommentar till artikeln som förklarar hur statsparterna ska tolka innehållet och efterleva dess intentioner. Artikel 3 i samma konvention handlar om antidiskriminering och förbud av flerfaldig diskriminering mot personer med funktionsnedsättning.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder är ett rådgivande organ till Nordiska ministerrådet. Funktionshindersrådet har på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna kooordinerat ett projekt om flerfaldig diskriminering och könsrelaterat våld och funktionshinder. Slutrapporten för projektet, “När samhäller inte ser, hör eller förstår”, innehåller en beskrivning av temat, goda exempel från länderna om hur man arbetar strategiskt och praktiskt med problematiken, och rekommendationer till beslutsfattare. Sekretariatet för funktionshidnersrådet är en del av Nordens välfärdscenter som är en institution under Nordiska ministerrådet. 

Socialministeriet och funktionshindersorganisationerna på Färöarna har under flera år arbetat strategiskt med att komma åt problematiken med sexuella övergrepp och annat våld i nära relationer. Man vill förbättra situationen för alla personer med funktionsnedsättning oavsett kön och ålder. Genom Nordens välfärdscenters projekt om könsrelaterat våld och funktionshinder har behovet av och nyttan med nordiskt samarbete kring detta tema tydliggjorts.   

Denna konferens arrangeras på initiativ av Socialministeriet på Färöarna och i samarbete med Nordiska ministerrådets funktionshindersråd och Nordens välfärdscenter.   

Händelsedetaljer

Start: 2017-09-11 - kl 08:30
Slut: 2017-09-12 - kl 15:00
Adress:
Nordens hus i Tórshavn, Färöarna
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet