English page Verkkosivu suomeksi

Sjukfrånvaro och gender

 • Alkohol och narkotika
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Det finns ett behov av att ta reda på mer om hur sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinnor och män och på kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser. Nordens Välfärdscenter har fått ett uppdrag av Nordiska ministerrådet att göra en kartläggning under året.

Syftet med studien är att ta fram en jämförande översikt över hur politiken på området ser ut i de olika nordiska länderna. Ett annat syfte är att underlätta för länderna att kunna göra erfarenhetsutbyten om effekterna av politiken. Nordens Välfärdscenter arbetar också för att underlätta för länderna så att de kan skapa fler samarbeten inom området sjukskrivning, psykisk ohälsa och kön.

Arbetsliv och psykisk ohälsa

Studien kommer att ge ökad kunskap om de samband som finns mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro i Norden. Det blir också viktigt att belysa hur skillnader i sjukskrivning, på grund av psykisk ohälsa, ser ut i de olika länderna. Vidare vill studien kunna visa på hur sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinnor och män och på kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser.

Nordiska Ministerrådet är särskilt intresserat av att få kunskap om hur den psykiska ohälsan påverkas av kvinnors och mäns deltagande i arbetslivet och hur socialförsäkringssystemen är utformade i de olika länderna. Projektet riktar in sig på lätt till medelsvår psykisk ohälsa, som gett individer ersättning från sjukförsäkring.

Exempel på intressanta frågor för projektet att titta närmare på:

 • Socialförsäkringarnas utformning
 • Kvinno- och mansdominerade yrken och strukturer på arbetsmarknaden
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Deltidsarbete och heltidsarbete
 • Familjeförhållanden; förekomsten av sjukfrånvaro före och efter familjebildning, förhållanden för ensamstående föräldrar samt fördelning av uttag av föräldrapenningförmåner

Fler nordiska studier

Kartläggningen förväntas leda till ökad kunskap som i sin tur kan leda till fördjupade nordiska studier och insatser.

Studien är beställd av Nordiska Ministerrådet och genomförs under 2016. Slutrapportering av projektet ska göras till ministerrådet i november i år.

Kontakt

Lidija Kolouh-Söderlund
+46 (0)7 600 02542
 

Anna Gärdegård
+46 70 265 56 52

Lidija Kolouh-Söderlund

Sidansvarig

Lidija Kolouh-Söderlund

Projektledare, PhD

.

Mobil +46-76 000 2542

Senast uppdaterad

2017-01-20

Nyckelord

 • Alkohol och narkotika
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet