English page Verkkosivu suomeksi

Fortsatt nordiskt samarbete för ett mer inkluderande samhälle

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

"Ett samhälle för alla" har varit ett tema för nordiskt samarbete under lång tid. Projektets expertgrupp har i början på mars 2015 diskuterat hur samarbetet om universell utformning och ökad tillgänglighet ska fortsätta framåt. En tydlig slutsats från mötet var att ämnet fortfarande måste förtydligas och kommuniceras som en hållbarhetsaspekt som berör hela befolkningen och hela samhället. Både nu och inför framtiden.

Tillgänglighet tolkas fortfarande som någonting som bara främjar en grupps behov och rättigheter till delaktighet, men med begreppet universell utformning breddas både diskussionen och målsättningen.

Det handlar om ett smartare, mer genomtänkt, inkluderande och hållbart samhälle både ekonomiskt och socialt sett. Gruppens medlemmar representerar en bred kompetens med erfarenhet från myndigheter, departement, intresseorganisationer och forskning.

Medlemmarna i expertgruppen sitter vid bord som formats tlll ett U

Experterna bidrog med värdefull kunskap

Inför mötet bidrog experterna med skriftlig information om situationen i länderna med utgångspunkt i en frågelista. Denna information uppskattades som underlag. Temat universell utformning är brett och under mötet diskuterades både byggd miljö, digital delaktighet och tillgänglig turism.

Under mötet presenterade PerOlov Hedvall, doktorand vid Certec i Lund, de internationella konferenser som arrangeras vartannat år, senast i Lund 2014 och gången innan i Oslo 2012.

Några av expertgruppen medlemmar sitter vid bord i möteslokalen.

Materialet sammanställs till rapport

Ewa Krynicka Storskog presenterade svenska Boverkets regeringsuppdrag om harmonisering av de nordiska ländernas byggregler med utgångspunkt i tillgänglighet. Flera medlemmar i expertgruppen deltar också i Boverkets projekt. Under våren kommer expertgruppens insamlade material och diskussioner att sammanställas till en mindre rapport.

I slutet av september träffas gruppen igen för att formulera ett förslag om fortsatt samarbete med både teman och former för detta. Mellan mötena är experterna delaktiga i ministerrådets eget arbete för ökad medvetenhet om funktionshindersperspektiv och förbättrad tillgänglighet.

Senast uppdaterad

2017-03-07

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet