English page Verkkosivu suomeksi

Nyanlända barn och unga i Norden

  • Välfärdspolitik

I samtliga nordiska länder syns en markant ökning av ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl mellan 2014 och 2015. Men 2016 vände siffrorna drastiskt på grund av gränshinder och inre gränskontroller mellan Danmark och Sverige, samt den stärkta bevakningen vid EU:s yttre gränser genom EU:s överenskommelse med Turkiet. Sverige är det land som tagit emot flest unga.

Grafik över ensamkommande barn och unga i de Nordiska länderna 2008-2016

Under 2016 har alla länder utom Island haft en kraftig minskning av antalet ensamkommande barn och unga samt totala antalet asylsökande.


Under 2016 såg det ut så här:

2199 - Sverige
1 189 - Danmark
401 - Finland  
320 - Norge
18 - Island

De nordiska mottagarländerna har ställts inför en rad praktiska frågor som varit helt nya för respektive land. Det finns i dag ett stort behov av kunskap om hur mottagandet och omhändertagandet av dessa barn och ungdomar ser ut i respektive land – och vad vi kan lära av varandra. 

Nordens välfärdscenter inledde 2016 ett projekt om ensamkommande barn och ungdomar. Projektet ska kartlägga vad som är gemensam viktig kunskap som behöver lyftas fram och spridas. Behoven och utmaningarna kan se olika ut i respektive land men det kan även finnas gemensamma behov av kunskap där länderna har nytta av varandras erfarenheter. 

I rapporten Samhällets mottagande av ensamkommande barn i Norden besvaras frågor om vilka länder barnen kommer ifrån, hur många som har kommit till Norden de senaste åren och vad samhället gör för att tillgodose barnens behov. Frågorna handlar om hur mottagande och omhändertagande arrangeras i de olika nordiska länderna. Hur ser boendesituationen ut? Har de unga tillgång till skola och hälso- och sjukvård?

Från år 2017 kommer projektets fortsatta inriktning att breddas från att omfatta ensamkommande barn och unga till att även omfatta nyanlända barn och ungdomar som kommer med sin familj. Framtida fokus är att identifiera och beskriva goda exempel på kommuners och andra samhällsaktörers arbete med mottagande, inkludering och integration av de unga nyanlända i de nordiska länderna.  

Anna Gärdegård

Sidansvarig

Anna Gärdegård

Projektledare

+46 70 265 56 52

Senast uppdaterad

2017-04-21

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet