English page Verkkosivu suomeksi

Kommande rapport om universell utformning och tillgänglighet inom NMR

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Under mars månad har en internt utsedd arbetsgrupp med representanter från olika avdelningar inom Nordiska ministerrådet träffats. En rad frågeställningar diskuterades om universell utformning och tillgänglighet internt under rubrikerna ”Personalpolitik och arbetsmiljö”, ”Möten och konferenser” samt ”Kommunikation”.

En rapport kommer att skrivas om det rådande läget och gruppen kommer under våren att ge förslag på möjliga insatser och åtgärder för att åstadkomma förbättringar inom det aktuella området. Samtliga frågeställningar kommer att följas upp i mars 2016 och 2017.

Personer sitter i möte om hållbar utveckling

Projektet ska bidra till ökad medvetenhet 

Nordiska ministerrådet vill vara ett gott exempel i fråga om både jämställdhet och tillgänglighet. Verksamheten ska bli mer universellt utformad för att fungera bättre för alla genom projektet ”Integrering av funktionshindersperspektiv och förbättrad tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet”.

Tanken är att personer ska kunna arbeta vid, besöka och ta del av det officiella nordiska samarbetet och den politik som samarbetet genererar på lika villkor oavsett kön och funktionsförmåga. Projektet ska också bidra till en ökad medvetenhet om funktionshindersfrågor i utveckling och utformning av nordisk politik och i sin tur främja delaktighet för hela befolkningen. Projektet har också kopplats ihop med integrering av andra hållbarhetsperspektiv och med integreringen av jämställdhet mellan kvinnor och män.

Aktuella processer i projektet

Ansvariga rådgivare och projektledare har haft möten och diskussioner om processerna och en grupp arbetar med en komplettering av ministerrådets nya inspirationsportal och online-verktyg för hållbarhetsintegrering, GRO. I verktyget kommer personer som arbetar med ministerrådets projekt, strategier och kommunikation kunna få tips om när det kan vara särskilt viktigt att ha universell utformning och tillgänglighet i åtanke.

Den 25 mars besöktes Nordens Välfärdscenter av tre rådgivare från ministerrådets sekretariat som har ansvar för olika men också, bland annat genom detta projekt, synkroniserade integreringsprocesser. Nästa steg i projektet är att arbeta mer aktivt med medvetenhet om funktionshindersperspektivet i de olika ministerråden. Dessa aktiviteter och andra pågår redan och genomförs inom ramen för den handlingsplan för funktionshinderssamarbetet som antogs i slutet av 2014 och som gäller fram till 2017.

Senast uppdaterad

2017-03-17

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet