English page Verkkosivu suomeksi

Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården - NoLoM

 • Alkohol och narkotika
 • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenters projekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården (NoLoM) avslutades hösten 2016. NoLoM var ett jämförande forsknings- och utvecklingsprojekt om missbruksbehandling på lokal och regional nivå. Syftet har varit att skapa innovation och utveckling i missbruksvården.

Projektresultat

Slutresultaten av projekten finns sammanställda i publikationen

Resultaten av delprojektet om substitutionsvård:

Allmänt

Den ökade konsumtionen av rusmedel har satt större press på missbruksvården, samtidigt som resurserna är allt mer begränsade. I alla nordiska länder har man ställt sig frågan hur missbruksbehandlingen och vårdresurserna kan organiseras bättre.

I projektet har man jämfört och kartlagt organisering, utformning och resultat av tjänster i fyra nordiska kommuner (Århus, Stavanger, Umeå, Helsingfors/Esbo).

I forskningsdelen av projektet ställdes frågor om vilka effekter dagens system har på folkhälsan och välfärden. Hur kan man organisera och utveckla tjänsterna i kommunerna för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten?

Målet med projektet

Syftet har varit att jämföra de lokala lösningarna och verka för god praktik inom ramen för olika nationella och regionala villkor. Målet är att utvecklingen av behandlingssystem i framtiden styrs mera av kunskap än av redan etablerade institutioner, problemdefinitioner, traditioner eller tillfälligheter.

Projektet uppdelades i tre delprojekt som fokuserade på följande målgrupper:

Unga personer i 16-17 års åldern med ett omfattande missbruk

 •  Århus och Stavanger deltar i projektet som utvecklar strategier och metoder för att få ungdomar att uppmärksamma sina egna rusmedelsvanor. Syftet är att göra rådgivningen mer lättillgänglig för de unga.
   

Personer med dolt alkoholmissbruk

 • Utmaningen med delprojektet är att implementera olika typer av mini-interventioner på olika arenor i Stavanger och Umeå
   

Klienter som avbryter substitutionsbehandling

 • Intervjuer med klienter som har avbrutit substitutionsbehandling i Århus, Umeå, Stavanger och Esbo/Helsingfors. Syftet är att se på vad som fungerar och vad som inte gör det ur klienternas synvinkel.

Bakgrund

År 2009 arrangerade Nordens välfärdscenter tillsammans med Kettil Bruun Society (KBS) en konferens om vårdbehandling och vårdsystem. Efter konferensen fördes diskussioner om hur man kunde arbeta vidare med temat. En central fråga var hur man bygger upp ett behandlingssystem som är tillgängligt för dem som är i behov av det.

NoLoM-projektet är ett resultat av den konferensen. En första workshop arrangerades i slutet av 2011 i Stockholm. Kommunerna representerades då av Århus, Skellefteå, Umeå och Stavanger.

Kettil Bruun Society (ny sida)

Kerstin Stenius

Sidansvarig

Kerstin Stenius

Projektledare

.

Mobil +358-40 060 4320

Senast uppdaterad

2017-03-14

Nyckelord

 • Alkohol och narkotika
 • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet