English page Verkkosivu suomeksi

Ensamkommande unga

  • Välfärdspolitik

De nordiska länderna har de senaste åren tagit emot ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i våra länder. Vi har sett en ökning från år till år och Sverige är det land som tagit emot flest unga.

Under 2015 såg det ut så här:

35 369 - Sverige
5 297 - Norge
3 024 - Finland
2 068 - Danmark
7 - Island

De nordiska mottagarländerna har ställts inför en rad praktiska frågor som varit helt nya för respektive land. Det finns i dag ett stort behov av kunskap om hur mottagandet och omhändertagandet av dessa barn och ungdomar ser ut i respektive land – och vad vi kan lära av varandra. 

Nordens välfärdscenter inledde 2016 ett projekt om ensamkommande barn och ungdomar. Projektet ska kartlägga vad som är gemensam viktig kunskap som behöver lyftas fram och spridas. Behoven och utmaningarna kan se olika ut i respektive land men det kan även finnas gemensamma behov av kunskap där länderna har nytta av varandras erfarenheter. 

Gemensam kunskap som redan identifierats som viktig är att ta reda på från vilka länder barnen kommer, hur många som har kommit till Norden de senaste åren och vad samhället gör för att tillgodose barnens behov. Frågorna handlar om hur mottagande och omhändertagande arrangeras i de olika nordiska länderna. Hur ser boendesituationen ut? Har de unga tillgång till skola och hälso- och sjukvård?

Projektet ska också leta upp och lyfta fram goda exempel på hur olika kommuner samordnat mottagandet och omsorgen av de ensamkommande barnen och ungdomarna.

När kartläggningen är klar vet Nordens välfärdscenter vilka kunskapsbehov som finns och hur det fortsatta projektarbetet ska se ut.

Anna Gärdegård

Sidansvarig

Anna Gärdegård

Projektledare

+46 70 265 56 52

Senast uppdaterad

2017-03-13

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet