English page Verkkosivu suomeksi

Avslutade projekt

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Alkoholopinioner i Norden
Vilken betydelse har den allmänna opinionen för alkoholpolitiken?

Barnfattigdom
I samarbete med NORDBUK tog Nordens välfärdscenter fram en rapport som visar att bara Norge tar helhetsgrepp på barnfattigdom (2015). Även övriga nordiska länder erbjuder insatser men de är sällan samordnade mellan olika aktörer. Projektet har även producerat filmer där de unga själva berättar om sin uppväxt under ekonomiskt krassa förhållanden.

Barn i fosterhem/familjehem: Nordens barn - fokus på barn i fosterhem
Projektet "Nordens barn - fokus på barn i fosterhem" har samlat in kunskap om exempel på insatser som förbättrar situationen för barn i familjehem. 

H2O Nordic – Alkoholskador på tredje part

Nordens välfärdscenter grundade forskarnätverket H20 Nordic år 2013 för att arbeta med tredjepartsperspektiv inom alkoholforskningen. Projektet avslutades 2016 men ett nytt projekt kring tematiken alkoholens skador på andra under hela livsloppet kommer att starta år 2017.

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper

MISCHMASCH
MISCHMASCH is a Nordic social scientific research network on alcohol, drugs and addictions funded by a research grant from Nordforsk.

Mobiltelefoner som kognitiv støtte, 2009/2010
Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD og Asperger syndrom.

NOFAM
Under 2012 etablerade Nordens ´välfärdscenter ett permanent familjepolitiskt forum, Nofam, i syfte att stimulera erfarenhetsutbytet om familjepolitiska frågor mellan nordiska tjänstemän. Nätverket lyfter fram aktuellt lagstiftnings- och utredningsarbete samt forskning som tangerar familje- och barnpolitik.

NoLoM - Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården

Nordens välfärdscenters projekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården (NoLoM) avslutades hösten 2016. NoLoM var ett jämförande forsknings- och utvecklingsprojekt om missbruksbehandling på lokal och regional nivå. Syftet har varit att skapa innovation och utveckling i missbruksvården.

NQF-Inclusive
Många personer har svårt att få ett officiellt befullmäktigad utbildning. Dit hör t.ex. personer med utvecklingsstörning eller andra personer med funktionsnedsättningar. Utan officiellt godkänd utbildning är det svårt att få arbete.

Psykisk helse hos familjer med barn med handicap i Kaliningrad region
Projektet tager udgangspunkt i et afsluttet samarbejdsprogram mellem NMR, Nordvestrusland, Kaliningrad og de 3 baltiske lande rettet mod forældre med et barn med handicap.

Rätten till eget hem
Genom projektet "Rätten till eget hem" har Nordens välfärdscenter kartlagt den kunskap som finns om boende och dess utveckling för vuxna med funktionsnedsättning. 

Tidiga insatser för sårbara familjer
Tidigt förebyggande interventioner för familjer i risk för social marginalisering var ett av Nordiska ministerrådets prioriteringsområden under 2011 och 2012.

Utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionshinder står i högre grad utanför arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt. Detta gäller i låg- såväl som högkonjunktur. Projektet berör utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad

2017-04-21

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet