English page Verkkosivu suomeksi

Presentationer

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi

Vi valde en yngre - om attityder i arbetslivet
På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NVC gjort en  översyn av Nordens strategier för att äldre arbetskraft ska bli kvar i arbetslivet. Bjørn Halvorsen presenterade rapporten som följdes av debatt om orsakerna till åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och vad som kan göras åt det.

Artikel från tidningen Kollega
Artikel från Nordiska ministerrådets informationskontor

Ungdomsstyrelsens rikskonferens: Fler unga i arbete i Norden
NVC medverkade som utställare på konferensen 27-28 november 2013 där även Jenny Tägtström ledde seminarium om att jobba i ett annat land. Terje Olsen föreläste på temat: Will they be able to work? Young people and health. Se webbsänd föreläsning.

Back on Track

Unga utanför var temat för Nordic Day i Dublin
Back on Track: Young people not i employment, education or training, var årets tema för Nordic Day. Evenemanget ägde rum i Dublin inför drygt 70 deltagare. De flesta kom från nordiska länder men i publiken fanns även gäster från Spanien, Irland, Tyskland, Italien, Tjeckien och Estland.

Här kan du ladda ner presentationerna:

The Nordic Context, Ole Johnny Hansen, former Project Manager, Nordic Centre for Welfare and Social Issues.
Developments in mental health among young people in the Nordic countries, Sven Bremberg, Swedish National Institute of Public Health, Associate Professor, Karolinska Institutet.
Don't let me go! Youth, mental health problems, education and employment, Cecilie Høj Anvik, Research Director and Senior Researcher, Nordland Research Institute, Norway.
Strategies for preventing early school leaving – developing a Nordic web resource, Terje Olsen, Project Manager, Nordic Centre for Welfare and Social Issues.
NEETs and youth unemployment in the European Countries, Lidia Salvatore, Research Officer, Eurofound.

NVC gästade konferens i Saariselki
Bjørn Halvorsen föreläste på temat: "Prolonging work life in Norway in a Nordic context" i Saariselki i Finland i mars i år. Arrangör var NIVA och arrangemanget "Age management" var det sjätte i sitt slag.

Fokus låg framförallt på tre aspekter som bedöms vara avgörande för att förlänga arbetslivet:
• "Jag kan" = den fysiska och psykosociala kapacitet och kompetens att fortsätta längre i arbetslivet
• "Jag vill" = ambitionen att fortsätta
• "Andra vill att jag ska" = arbetsplatsen vill hålla dig och investerar i dig som en värdefull arbetstagare

Seminariet vände sig till beslutsfattare och forskare, företagsledning och arbetsmarknadens parter från Europa.

Bjørn Halvorsen presentation bygger på Nordens Välfärdscenters rapport "Det dreier seg om helse og arbeidsglede" som utkom i början av året.
Här kan du ladda ner Halvorsens presentation:

 Vid Nordiska rådets session i Helsingfors den 31 oktober 2012 samlades nordiska parlamentariker för att diskutera vad länderna gemensam kan göra för att förhindra att generation unga hamnar utanför arbetsmarknaden.  I dagsläget står 5-10% av Nordens unga utanför både arbetsmarknaden och skolan, siffror som oroar de nordiska regeringarna.  Bjørn Halvorsen, projektledare presenterade rapporten ”Unge på kanten” där det bland annat framkommer att 2-3 procent av de unga i Norden redan nu saknar kontakt med både yrkesliv och skola.
Här kan du ladda ner Bjørn Halvorsens presentation:
Här kan du läsa mer om debatten:


Norden riskerar en förlorad generation

Den 11-12 oktober arrangerade NOVA och  BLD konferensen: "Unge utenfor" – Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv i Oslo.
Bland annat konstaterades att unga som går utan arbete under lång tid och inte fullföljer skolan riskerar att hamna i permanent utanförskap i vuxen ålder. Den norska samarbetsministern Rigmor Aasrud och Barne-, likestillings- och inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen inledde konferensen. Björn Halvorsen presenterade rapporten "Unge på kanten" som beskriver de nordiska ländernas olika arbetsmarknadspolitik och strategival när det gäller ungas situation på arbetsmarknaden.
Här kan du ladda ner Björn Halvorsens presentation:

Nordisk konferanse om seniorer i arbeidslivet 26. september 2012
En stadig større andel av befolkningen i Norden er i de eldre årskullene. Den eldre del av befolkningen representerer mye arbeidskraft og ressurser. Disse ressursene er viktig for et fremtidig bæredyktig velferdssamfunn. Det norske formannskapet setter fokus på eldres deltakelse i arbeidslivet og har gitt Senter for seniorpolitikk (SSP), i oppdrag å arrangere en konferanse som kan bidra til nordisk kunnskapsutveksling om hvordan man kan sikre eldres deltakelse i arbeidslivet. Konferansens målgrupper er myndigheter, partene i arbeidslivet, nordiske institusjoner og forskere fra de nordiske landene.
Här kan du ladda ner Björn Halvorsens presentation:

Ett 40-tal personer ur ledningsgruppen för NAV Hedmark besökte NVC den 5 juni 2012 för att höra mer om institutionens verksamhet.
Under studiebesöket fick deltagarna bland annat höra om NVCs pågående projekt kring tidiga insatser för sårbara familjer, samt om vårt arbetsinkluderingsprojekt. Här kan du ladda ner presentationerna från besöket:
Arbetsinkludering:
Tidiga insatser för sårbara familjer:

Unga politiker från Norden och Ryssland träffades den 19 april 2012 i svenska riksdagen för att diskutera social öppenhet, mediefrihet och tolerans.
NVCs projektledare Bjørn Halvorsen var inbjuden för att berätta om ungdomsarbetslöshet i Norden och om ländernas försök att förhindra att unga slutar skolan i förtid.
Arrangör för forumet var Nordiska rådets svenska delegation och syftet var att ge unga politiker en möjlighet att mötas och diskutera frågor av gemensamt intresse. Bjørn Halvorsen berättade bland annat om  de nordiska ländernas olika strategier för att förhindra att unga hamnar utanför skola och arbetsmarknad.
Här kan du ladda ner Bjørn Halvorsens presentation:

 NVC medverkade när Nordic School of Public Health NHV arrangerade en föreläsning kring rättighetsperspektivet inom hälso- och välfärdssystemen i de nordiska länderna, den 5 mars 2012.
Här kan du ladda ner Bjørn Halvorssens inlägg 

The Nordic conference “Transition from Education to Work” was arranged in cooperation with Rehabilitation International member organisations in the Nordic countries with speakers from Norway and Sweden, 17 Oct 2012. The aim of the conference was to raise success factors for how persons with disabilities can find and keep work with or without subsidies. 
Download Björn Halvorsen´s presentation

Nordens Välfärdscenter deltog i 16th international Metropolis conference på Azorerna den 12-16 september 2011.
Metropolis prosjektet er et internasjonalt nettverk mellom land og byer for å studere ulike sider av migrasjonsspørsmål – fra politikk på internasjonalt og nasjonalt plan til praksis på lokal plan. I nettverket inngår myndigheter, faginstitusjoner og iverksettere og fagpersoner pluss forskere i hvert land som jobber med og er interesserte i migrasjonsspørsmål.
Läs mer: www.metropolis.net og www.metropolis2011.org
Här kan du ladda ner Bjørn Halvorssens inlägg: ”Solutions to demographic challenge: Immigration or increased employment of vulnerable groups”

Nordens Välfärdscenter deltog i en konferens på temat funktionshinder och sysselsättning i Mariehamn på Åland den 8 sept 2011.
Bjørn Halvorsen presenterade hur förutsättningarna ser i de nordiska länderna för funktionshindrade att komma ut i arbetslivet. Landskapets näringsminister Torbjörn Eliasson (C) inledningstalade.

Här kan du ladda ner Bjørn Halvorssens presentation >>

Arbetsmarknadspolitisk workshop i Nordens Välfärdscenters regi, 27 april 2011
Den nordiska arbetsmarknaden har börjat återhämta sig efter finanskrisen. Antalet jobb ökar och antalet sysselsatta blir fler.
Men en grupp står utanför och har så gjort oavsett om det rått hög- eller lågkonjuntur: Personer med funktionshinder, samt personer med psykiska sjukdomar, en grupp som riskerar utanförskap, sämre ekonomi och ohälsa. Orsaken handlar dels om bristande kunskap och dels om attityder. Integrationen av personer med funktionsnedsättning hamnar i botten när företag listar sitt engagemang inom CSR-frågor. Detta trots att forskningen visar att företag som satsar på mångfald har högre trivsel och lägre sjukfrånvaro.
Nordens Välfärdscenters Bjørn Halvorsen leder projektet på uppdrag av Nordiska ministerrådet: ”Inkludering på arbejdsmarkedet af udsatte grupper”.
Vi har valt att studera vilka vägar länderna har valt för att personer med funktionsnedsättning ska få arbete. Vad fungerar och vad fungerar inte?
I workshopen diskuterade vi bland annat följande frågor:
• Vad anser handikapporganisationerna är lösningen?
• Hur ser facket och näringslivet på frågan?
• Vilka slutsaster drar man från Arbetsförmedlingens sida?
Här kan du ladda ner Bjørn Halvorsens presentation från workshopen >>

Om å forebygge og begrense sykefravær, uførepensjonering og utstøting fra arbeidslivet?
Denne presentasjonen av Bjørn Halvorsen er skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i Norge for det Offentlige utvalget om sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren (Almlid-utvalget). Oppdraget går ut på å ta utgangspunkt i ”den nederlandske modellen” med mye ansvar for virksomheter/arbeidsgiver for å forebygge og begrense sykefravær og uførepensjonering, og på det grunnlag gi aktuell og relevant kunnskap om spørsmål som gjelder:
- Arbeidsgiveres og arbeidstakeres forpliktelser og rettigheter på dette området
- Hvordan innretter i hovedsak virksomhetene seg for å få til dette?
- I hva grad er det overlatt til private rehabiliteringsbedrifter, forsikringsselskaper etc?
- Skjer det sektor-, bransje- eller virksomhetsbasert samarbeid etc?
- Hvordan arbeides det med forebyggings- og oppfølgingsarbeid i praksis?
- Resultater og eksempler?
Ladda ner presentationen >>
Ladda ner publikationen >>

Den 7 oktober 2010 i Köpenhamn arrangerade Nordens Välfärdscenter, NVC, en workshop om ungdomsarbetslöshet och arbetsinkludering. Workshopen var en förberedelse inför ett sideevent som NVC arrangerar i anslutning till Nordiska Rådets session i Reykjavik i november. Workshopens syfte var att om möjligt hitta nya infallsvinklar till frågan om ungdomsarbetslöshet och stimulera till nya ideer som kan berika vårt sideevent i Reykjavik.Både workshopen och sideeventet är delar av Nordiska ministerrådets projekt "Inkludering på arbetsmarknaden av marginaliserade grupper", som NVC har ansvar för. Ungdomar i övergången mellan skola och arbetsliv är en av projektets målgrupper.

 

Ladda ner inbjudan >>

Presentationer:
Ladda ner John Hallorans presentation >>
Ladda ner Kari Paakkunainens presentation >>
Ladda ner Steffen Ovdahls presentation >>

 

Island i egenskap av formannsland i Nordisk Ministerråd for 2009 arrangerte 9. og 10 november to sammenhengende konferanser med temaer knyttet til inkludering av personer i utkanten av arbeidsmarkedet.
Her er Björn Halvorsens presentasjon på konferansen om det nye prosjektet om arbeidsinkluderingspolitikken i de nordiske landene, som nå vil bli satt i gang av Nordisk Ministerråd. Prosjektet vil bli gjennomfört ved Nordens Välfärdscenter i samarbeid med aktuelle miljöer i de nordiske landene i årene 2009-2012.

NVC arrangarade en nordiska konferens om supported employment i samarbete med EUSE Danmark den 10-11 juni 2010.
Konferensen samlade 230 deltagare från Island, Finland, Norge, Sverige och Danmark och pågick under två intensiva dagar i Köpenhamn. Från Nordens Välfärdscenter deltog Bjørn Halvorssen som bland annat talade om NVC nya arbetsinkluderingsprojekt.
Här kan du ladda ner Bjørns presentation >>

Nordens Välfärdscenter medverkade vid 18th Social Services Conference i Barcelona den 21-23 juni 2010.
Temat var unga arbetslösa med fokus på utsatta grupper, invandrare, drop-outs från skolan eller personer med funktionsnedsättningar. Valet av tema utgår från att ungdomsarbetslösheten är ett av Europas största sociala problem.
Här kan du ladda ner den presentation som Björn Halvorsen visade vid mötet >>

Nordiska ministerådets Globaliseringsinitiativ: Norden behöver större och mer kvalificerad arbetskraft om länderna ska kunna behålla vår välfärd. Det är de nordiska regeringarna överens om. Med detta som utgångspunkt har Nordiska ministerrådet startat ett unikt program för hälsa och välfärd. Nordens Välfärdscenter har hand om ett av de sju delprojekten som ingår i satsningen. Under de närmaste två åren kommer institutionen att kartlägga och analysera ländernas satsningar för att inkludera fler i arbetslivet.
Här kan du ladda ner Björn Halvorsen beskrivning av projektet >>

Videointervju med Björn Halvorsen, projektledare för "inkludering av utsatta grupper på arbetsmarknaden i de nordiska länderna"

  

 

Senast uppdaterad

2015-11-18

Nyckelord

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet