English page Verkkosivu suomeksi

Ny rapport om likheter och skillnader inom äldreomsorgen i Norden

  • Välfärdspolitik
nov
2015
17

Syftet med vår nya rapport är ge en bild av hur äldreomsorgen i Norden är organiserad och att beskriva hur den nationella uppföljningen ser ut.

Vi har lagt särskild tonvikt på vilka likheter och skillnader som finns länderna emellan. 

Många personer med stor kunskap om åldrande och äldreomsorg har medverkat i publikationen, dels som författare, dels som nationella kontaktpersoner med uppgift att granska landrapporterna.

Ord som självbestämmande, inflytande, valmöjlighet och kontinuitet återfinns i samtliga nordiska länders  politiska målsättningar för äldreomsorgen. Stor vikt läggs också vid att omsorgen ska vara tillgängliga och rättvist fördelad. Samtidigt ökar kraven på att resurserna utnyttjas effektivt.

Men även om likheterna mellan länderna är många så framgår det av rapporten att länderna har valt att nå målen på delvis olika sätt. Till exempel utförs allt större del av den svenska och finska äldreomsorgen av privata företag medan antalet privata aktörer är ovanliga i Norge. Ett annat exempel på skillnader länderna emellan är hur man i Danmark fäster stor vikt vid att involvera frivilligorganisationer medan man i Finland har starkt fokus på att stödja familjen.

Här kan du beställa och ladda ner rapporten:

Här kan du läsa mer om projektet: "Kvalitet i äldreomsorgen":

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet