English page Verkkosivu suomeksi

Norden inspireras av EU-kommissionens antivåldsprojekt

  • Funktionshinder
feb
2015
26

Ämnet könsrelaterat våld och funktionshinder har under en tid uppmärksammats av FN, Europarådet och på europeisk nivå. I slutet av januari 2015 hölls slutkonferens för EU-projektet Access to specialised victims support for women with disabilities.

Under tre år har fyra europeiska länder, Tyskland, Österrike, Island och Storbritannien medverkat i projektet som finansieras av programmet Daphne III, EU-kommissionens program mot våld i nära relationer.

Projektet är nu avslutat och på dess hemsida finns en mängd intressant information som är av högsta relevans för vårt nordiska projekt. Bland annat har en komparativ studie gjorts om för området relevant lagstiftning i deltagarländerna, även en studie om goda exempel med vägledande rekommendationer till politiker på olika nivåer, praktiker och funktionshindersorganisationer.


Sabine MandlProjektledaren Sabine Mandl, (bilden t vänster),  från Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights i Wien, beskrev i sitt inledningsanförande att ett viktigt resultat är att studien tydliggör glappen mellan lagstiftning om stöd och service för personer med funktionsnedsättning och lagstiftning om skydd för våldsutsatta kvinnor. Kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld hamnar mellan dessa samhällsskydd.

Ana Peláez NarválesÄven Ana Peláez Narváles (bilden till höger), medlem i kommittén för FN:s funktionshinderskonvention och direktör för internationella relationer vid den spanska organisationen för personer med nedsatt syn, underströk behovet av att vi måste bli bättre på att hantera flera identitetsaspekter och funktionsförmågor samtidigt.
- I det här projektet ser vi kvinnorna som har funktionsnedsättning och vad de båda aspekterna för med sig i form av risker och behov, men i nya rapporter om barn med funktionsnedsättning vet vi inte om flickor utsätts på något annorlunda sätt i jämförelse med pojkar, konstaterade Ana Peláez Narváles

Rannveit TraustadóttirRannveig Traustadóttir, professor i funktionshinderstudier vid Islands universitet, har varit sammankallande för den isländska gruppen i Daphne-projektet och är också en av Islands experter i vårt nordiska projekt. Rannveig kommer berätta mer om Daphne-projektets resultat vid det nordiska mötet i mars.

- Ett av de viktigaste resultaten är en fördjupad insikt i hur viktigt det är att involvera personerna det handlar om, kvinnor med funktionsnedsättning, i projekten som berör dem. Från början till slut, summerade Rannveig Traustadóttir

Vårt pågående nordiska projekt kommer inte vara lika omfattande som det europeiska, men det kan mycket väl ta ämnet ett steg längre. Särskilt när det gäller samarbetet om goda exempel, kring lagstiftning, praktisk verksamhet, tillgänglighet och involvering av målgruppen.

Daphne-projektets hemsida finns här:
http://women-disabilities-violence.humanrights.at/

Daphne-projektets sammanfattade rapport och den komparativa studien av lagstiftning finns här (denna kommer att kompletteras av studien om goda exempel under våren):
http://women-disabilities-violence.humanrights.at/countries/comparative-country-results

Här kan du läsa om vårt projekt "Könsrelaterat våld och funktionshinder".

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet