English page Verkkosivu suomeksi

Kunskapsbrister om funktionsnedsättningsrelaterat våld

apr
2015
9

Det var intensiva och lärorika dagar när experterna från de nordiska länderna möttes i början av mars för projektet ”Könsrelaterat våld och funktionshinder”. Deras olika bakgrund och kompetens skapade förutsättningar för kreativa diskussioner och kloka tankar för framtiden. Inför mötet hade experterna sänt in svar på en frågelista och fick ta del av varandras material.

På det hela taget var en tydlig slutsats att det händer en del på politisk nivå i länderna kring frågan att skydda särskilt utsatta grupper och där kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionsnedsättningar ingår. Politiken speglar dock inte vad som fungerar i den praktiska verkligheten, och länderna lider av kunskapsbrist. Särskilt saknas kunskap gällande våld mot män med funktionsnedsättning och könsuppdelad kunskap om flickor och pojkars utsatthet.

Bild på Ann Jönsson från svenska Socialstyrelsen och Joseph Vasquez från norska Bufdir.

Att främja inkludering av personer med funktionsnedsättning i samhället generellt är en central aspekt för att komma ifrån en situation med många farliga platser där ett funktionsnedsättningsrelaterat våld förekommer. Att det förekommer i sammanhang där samhället inte ser, eller i dess egna verksamheter, är någonting som bekymrar experterna.

Jämförelser mellan länderna

Att få en överblick av situationen i varandras länder ger ett mervärde i sig och sätter igång tankar om jämförelser och jakten på goda exempel.

Vid mötet presenterade Helena Ewalds, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland (THL), det tidigare och pågående nordiska samarbetet mot våld i nära relationer.

Rannveig Traustadóttir, professor i funktionshindersstudier vid Islands universitet, berättade om huvudresultaten i EU-projektet ”Access to specialized victims support for women with disabilities”, där Island deltagit tillsammans med tre andra länder.

Materialet sammanställs till rapport

Under våren kommer expertgruppens insamlade material att sammanställas till en rapport. Vid ett möte i slutet av september kommer diskussionerna att fokusera på nordiskt samarbete och rekommendationer till beslutsfattare på nordisk och nationell nivå.

Genom projektet får de nordiska jämställdhetsministrarna rekommendationer om hur deras politik kan inkludera även de behov som finns hos de kvinnor, män, flickor och pojkar som har någon typ av funktionsnedsättning.

Mer information om projektet "Könsrelaterat våld och funktionshinder"

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet